Música

Musica al migdia – Musica a la hora del comedor

Clases extraescolars de musica, con la escola de Música Àngel Casas (EMAC)

Clases extraescolares de musica, con la escuela de Música Àngel Casas (EMAC)

downloadCLASES PARA NIÑOS/AS DE P4

Objectivus principals:

– Cantar cançons per treballar l’afinació i reforçar la memòria a partir de la lletra.
– Seguir amb el treball de reconeixement i interpretació de ritmes senzills
– Conèixer, reconèixer i interpretar el silenci
– Reconèixer el pentagrama i la clau de sol
– Col·locar notes en el pentagrama fent servir els colors assignats a cada una d’elles
– Solfejar de manera melòdica i rítmica melodies curtes i senzilles
– Discriminar el tempo de les cançons entre lent, mig i ràpid (lent, moderato i allegro)
– Tocar el carrilló llegint d’una partitura simple
– Seguir amb la manipulació d’instruments de percussió
– Formar una petita orquestra de carrillons i instruments de percussió per experimentar i
gaudir de la música en grup

Se realizarán tres días de puertas abiertas a lo largo del año, una por trimestre, para que las familias puedan ver lo que se ha trabajado a lo largo del trimestre.

 

CLASES PARA NIÑOS/AS DE P5: RODA D’INSTRUMENTS

El Taller de P5 es divideix en tres trimestres. Seguint els conceptes treballats a P4, i fent servir la mateixa metodologia, en cada un d’ells treballaran una de les famílies d’instruments, el vent fusta i metall, la corda fregada (violí, violoncel i contrabaix) i la guitarra. Amb aquesta roda pretenem que els alumnes puguin experimentar ells mateixos el gaudi de tocar un instrument. Ho faran a nivel elemental però serà el motor primari per a que puguin tenir una noció mínima de les diferents famílies a l’hora d’escollir un instrument musical per tocar durant els següents anys.
Objectius:
– Promoure l’amor per la música
– Despertar la curiositat dels petits per tocar un instrument
– Fomentar el treball en equip per a futures orquestres i agrupacions musicals
– Desenvolupar el llenguatge musical com eina de comunicació
– Tenir present des dels inicis uns bons hàbits posturals
– Adquirir les nocions bàsiques pel que fa a la col·locació, funcionament i localització d’algunes
notes en cada un dels instruments treballats

Se realizarán tres días de puertas abiertas a lo largo del año, una por trimestre, para que las familias puedan ver lo que se ha trabajado a lo largo del trimestre.

 

NIÑOS/AS DE PRIMARIA

Las clases incluyen:

LLENGUATGE MUSICAL: 1 hora
-Aquestes classes es amb un professor/a cada 10 nens.
-En aquesta activitat es treballaran els continguts concrets del llenguatge de la música que permetran evolucionar amb l’instrument com són la percepció auditiva, la lectura rítmica i melòdica, i la teoria.

INSTRUMENTO: ½ hora clase individual

-Cada niño/a elije un instrumento y hace una clase individual de media hora con un profesor/a.

-Des d’un bon principi, tenint en compte l’edat de l’alumne i respectant sempre el seu ritme, es procurarà que adquireixi ràpidament una certa autonomia en la pràctica de l’instrument tenint en compte el rigor en la producció del so, la tècnica específica, l’expressivitat musical i la disposició corporal . De la mateixa manera es procurarà que l’alumne prengui consciència de la importància del treball regular a casa. Tot això es durà a terme sense oblidar que des dels inicis, els alumnes han de gaudir de la música i divertir-se tot descobrint un llenguatge fins ara desconegut per ells.

-El/la niño/a tiene que traer al colegio su propio instrumento (excepto los/as niños/as que hacen piano que utilizaran él del colegio). Si las familias no quieren comprar un instrumento tienen la opción de alquilar uno. El EMAC tiene a disposición instrumentos de alquiler, por más información poneros en contacto con el EMAC.

Al final del curso escolar los/as alumnos/as de primaria realizarán un pequeño recital en las instalaciones de la escuela de música EMAC. El profesor d’instrument s’encarregarà d’avisar als alumnes amb el temps suficient.

 

Si tenéis cualquier pregunta no dudéis en poneros en contacto con la escuela de música EMAC o con el AMPA o podeu consultar el web http://www.estudicasas.com.